+ حکم رجوع کردن از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر طبق نظر آیت الله فاضل لنکرانی چیست؟
+ حکم باقی ماندن بر تقلید میت ،طبق نظر آیت الله فاضل لنکرانی چیست؟
+ آیا باید همیشه دنبال نظرات جدید مرجع تقلیدم باشم؟
+ آیا در مستحبات هم باید از مرجع تقلیدم ، تقلید کنم؟
+ راه های بدست آوردن و فهمیدن فتوی و نظر مرجع تقلید چیست؟
+ اگر شناختن مرجع تقلید اعلم مشکل باشد باید چکار کنم؟
+ راه های شناخت مرجع تقلید چیست؟
+ اگر دو مجتهد از نظر علمى مساوى باشند باید از کدام یک تقلید کنم؟
+ شرایط مرجع تقلید چیست و چطور باید از مرجع ، تقلید کرد؟
+ اگر تا الان مرجع تقلید نداشتم تکلیف نمازها و اعمالی که تا الان انجام می دادم چیست؟